Het Beest uit de Aarde II

Het Beest uit de Aarde
zijn Beeld
zijn Merkteken

deel 2

Maar zoals gezegd, dat beest uit de aarde doet drie bijzondere dingen.

1. Het haalt vuur van de hemel voor de mensen.
2. Het geeft de mensen opdracht een beeld te maken dat kan spreken. Wie dat sprekende beeld niet aanbidt wordt gedood.
3. Het maakt dat allen, kleinen en groten enz. een merkte-ken gegeven wordt. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft enz.

Met dat eerste punt weet ik niet goed raad.

Bij dat tweede punt denk ik aan de moderne beeldcultuur, zoals film, t.v., video en dvd, en wat er mogelijk nog meer volgt van deze technieken. Ik zal het proberen toe te lichten.

In het Grieks staat voor het woord “beeld” het woord “eicoon”. Dat is niet anders dan een afbeelding, van de dingen die op de aarde zijn, maar ook zelfs van hemelse dingen. Maar het is niet zomaar een statische afbeelding. Het is een afbeelding die kan spreken (gearticuleerde klanken) en aanbeden wordt. Welnu, genoemde moderne media zijn afbeeldingen die kunnen spreken en ook aan-beden worden. We moeten niet denken aan een beeld op een sokkel, een drie-dimensionaal beeld, maar een icoon is een twee-dimensionaal beeld, een afbeelding die kan spreken. Er wordt in Openbaring 13 geen onderscheid gemaakt tussen verantwoorde beelden en onverantwoorde beelden. En neutraal bestaat niet.

Het derde punt: het merkteken. Je zult waarschijnlijk ook wel gehoord of gelezen hebben dat er al volop wordt geëx-perimenteerd met een geïmplanteerde chip bij de mens. Nu hebben wetenschappers ontdekt dat die chip het beste ge-implanteerd kan worden in de rechterhand of het voorhoofd. Opmerkelijk niet?!

Het is wel een ernstige zaak dat sprekende beeld en dat merkteken, want er staat in Openbaring 14 vers 11: “En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt”.

Nog iets. In Jesaja 66 vers 19 staat dat de Heere een teken aan hen zal zetten. “Hen” zijn de heidenen, als we dat in verband lezen met vers 18. En er staat ook in vers 19: “en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden…”, enz. Er is een verklaring die zegt dat dat woord “teken” ook in Openbaring 13 gebruikt wordt waar het gaat over het merkteken van het beest.
Degenen die dat merkteken van het beest niet aanvaarden, die zullen apart gezet worden, geheiligd worden (Jesaja 66 vers 19). Ik denk dat de heiliging van die heidenen de Joden op een of andere manier tot jaloersheid zullen verwekken, want jaloersheid is het middel (Romeinen 10:19) dat zal die-nen om het deksel van hun aangezicht te nemen, zodat ook de Joden het geloof zullen ontvangen van de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker en Verlosser van Zijn volk.

In Openbaring 18 vers 4 staat: “Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt”. Ik denk dat dat merkteken er voor zal zorgen dat Gods volk uit het roomse Babel (Europa) zal uitgezuiverd worden, apart gezet, geheiligd, voordat dat Europa ten onder zal gaan: “Zij is gevallen, zij is gevallen…” (Openb. 18:2).

NF4 pieter c paardenkooper