Het Beest uit de Aarde I

Het Beest uit de Aarde
zijn Beeld
zijn Merkteken

deel 1

(Openbaring 13 : 14 t/m 17)

Alle begin ligt in God de Eeuwige. De Eeuwige heeft de eeuwigheid geschapen. In Jesaja 9 staat: “Vader der eeuwigheid”. Vaak wordt in christelijk/orthodoxe kring dat uitgelegd als “Vader van eeuwigheid”. Maar het woordje “der” betekent “van de” en niet “van”. Dan staat er dus “Vader van de eeuwigheid”, de Verwekker van de eeuwigheid. In die nooit begonnen en nooit eindigende eeuwigheid heeft God de tijd geplaatst die een begin heeft en ook een einde. Die tijd ligt precies in het midden van de eeuwigheid.
In den beginne van die tijd heeft God de hemel geschapen en hetgeen daarin is, de zee geschapen en hetgeen daarin is en de aarde geschapen en hetgeen daarin is, en heeft de mens geschapen, Adam en Eva, en die op de aarde gezet, waaruit het ganse menselijke geslacht is voortgekomen. De mens is gevallen door overtreding van het proefgebod: niet te eten van de verboden vrucht.
Zo is de geschiedenis van de mensheid begonnen.

In die geschiedenis wordt het wereldbeeld middellijk bepaald door acht wereldheerschappijen, te weten:

1. Egypte; 2 Assyrië; 3. Babel; 4. Meden en Perzen; 5 Grie-kenland; 6. Romeinse rijk;
7. (pauselijk) Europa; 8. Amerika.

Babel, Meden en Perzen, Griekenland en het Romeinse rijk wordt beschreven in Daniël 2, het droombeeld van koning Nebukadnezar, en in Daniël 7 waar Daniël die vier wereldheerschappijen te zien krijgt in het beeld van vier dieren, waar van het vierde dier staat: “het vierde dier is het vierde rijk”, enz.

Ik maak een grote stap en kom bij Openbaring 12. Daar wordt als het ware de draad weer opgepakt. Het zesde rijk van de genoemde acht rijken is het Romeinse rijk, dat overeenkomt met het vierde dier in de gezichten van Daniël. Dat is hetzelfde dier of beest in Openbaring 12. In Openbaring 12 wordt het Romeinse rijk getekend als een Rode Draak. Onder dat rijk is die Mannelijke Zoon geboren, de Heere Jezus Christus, vervolgd en weggerukt tot de troon van God (hemelvaart). Die draak vervolgt vervolgens de vrouw (de Kerk) en de overigen van haar zaad.

In Openbaring 13 wordt wederom van twee beesten gesproken: één komt op uit de zee, de ander komt op uit de aarde.

Het beest uit de zee volgt het beest uit Openbaring 12 als het ware op, en hem werd de macht gegeven om onder andere de heiligen krijg aan te doen. Ik denk bij dat beest uit de zee aan Europa als zevende wereldrijk, met name het Pauselijk Europa. Die Pauselijke macht heeft Gods volk onder naam van christendom heel wat kwaads gedaan. En is het niet opvallend dat Europa tien monarchieën heeft, tien koninklijke hoeden (Openb. 13 vers 1)!

Maar na dit beest uit de zee komt er nog een ander beest ten tonele, het achtste wereldrijk, Amerika, het laatste wereldrijk tevens. Het valt mij op bij lezing van deze pericoop dat dat beest drie bijzondere dingen doet. Tussen haakjes, het regeert gelijktijdig met het beest uit de zee. Dan denk ik aan Europa en Amerika samen. Het beest uit de aarde (Amerika) doet de dingen ter wille van het beest uit de zee (Europa).

NF4 pieter c paardenkooper